• Dành cho người mới

Người bảo lãnh

Người chủ bất động sản có nghĩa vụ tìm người bảo lãnh chung.

Để phòng trừ trong trường hợp người ký hợp động không trả tiền nhà, hay không liên lạc được với họ.

Điều kiện về người bảo lãnh: "Là người Nhật", "Có thu nhập ổn định"...Trường hợp không có người bảo lãnh là người Nhật thì cần phải sử dụng tới công ty bảo lãnh. Công ty bảo lãnh này có thể nhờ bên công ty Bất động sản giới thiệu giúp.

(Ngay cả trường hợp người thuê nhà là người Nhật, nếu không có người bảo lãnh cũng phải sử dụng dịch vụ của công ty bảo lãnh)